مطالب توسط admin

واکسیناسیون HPV

سه نوع واکسن HPV (Human Papillomavirus تا کنون تولید شده تاست هر چند همگی آنها در همه جا در دسترس نیستند    واکسن پاپیلوما ویروس چهارگانه (Gardasil) که تایپ های ۶ و ۱۱ و ۱۶ و ۱۸ ویروس مورد هدف آن هستند. واکسن پاپیلوما ویروس نه گانه ( Gardasil) که تایپ های ۶ و ۱۱و […]