ورزش در بارداری

خانمهای حامله دارای وضعیت فیزیکی مناسب و بدون سابقه بیماریهای خاص (قلبی، کلیوی و …) معمولا میتوانند در تمام طول حاملگی به ورزش ادامه دهند لیکن به این معنی نمی باشد که افرادی که به صورت روتین قبل از بارداری ورزش انجام نمیدادند تصمیم به شروع ورزش از دورهی بارداری داشته باشید.

ورزش در افرادی که قبل از بارداری نیز فعال بودند خطرناک نیست ولی یکی از مشکلات این است که با پیشرفت حاملگی مسائل مربوط به حفظ تعادل و شل شدگی مفاصل ممکن است زمینه را برای آسیب ارتوپدیک مسئله سازد به زنان حامله توصیه میشود تا حد خستگی مفرط ورزش نکنند و میزان اتلاف حرارت و جایگزینی مایع را افزایش دهند، همچنین زنان حامله باید از قرار گرفتن در وضعیتهای خوابیده به پشت فعالیتهای نیازمند تعادل خوب و وضعیتهای آب و هوایی بسیار سرد یا بسیار گرم (و بسیار مرطوب و یا بسیار خشک) اجتناب کنند.