فیبروئید (میوم) رحم و عوامل مساعد کننده در ایجاد آن

“میوم” رحم،درواقع تومورخوش خیمی است که ازعضلات صاف رحم به وجود می آید، در سایزها وتعداد مختلف و درهر قسمتی از رحم بروز می کند وبسیارشایع است؛ ولی دراکثرموارد بدون علامت است ونیازی به درمان ندارد.

عوامل مساعد کنندهء ایجاد میوم کاملا” شناخته نشده اند، به جزاین که هورمونهای جنسی که در سنین باروری از تخمدانها ترشح می شوند(استروژن و پروژسترون) درایجاد و رشد آن موءثرند.بااین حال در مطالعات گوناگون ثابت شده است که قرصهای ضدبارداری(حاوی استروژن وپروژسترون) اثری در رشد و ایجادآن ندارند، مگر این که برای اولین باردراوایل دورهء نوجوانی مصرف شوند.دراین موارد احتمال بروزمیوم اندکی افزایش می یابد.درمقایسه بین استروژن و پروژسترون، احتمالا” نقش پروژسترون بیشتراست.بنابراین در شروع بارداری نیزبه همین دلیل میومها رشد سریعی خواهندداشت.اما درزمان یائسگی ازرشدبازمی مانند ورفته رفته کوچکترمی شوند.نژاد و ارث نیز ازعوامل مساعدکننده دربروز آن شناخته شده اند.درمیان سیاهپوستان و زنانی که مادرویاخواهرمبتلادارند،بیشتردیده می شود.بعضی مطالعات ازچاقی نیز به عنوان عامل مساعدکننده یاد می کنند،درحالی که برخی مطالعات دیگر آن راتأیید نکرده اند.

روش های تشخیصی میوم رحمی

میوم ها اغلب درحالی که بدون علامت اند به صورت تصادفی هنگام معاینه پزشک شناسایی می شوند.برای تأیید وجود و تعیین اندازه آن معمولا” پزشک درخواست سونوگرافی خواهدکرد.سونوگرافی های واژینال برای ارزیابی تومورهای کوچکترمناسبتراند،درحالی که سونوگرافی ابدومینال ارزیابی بهتری ازمیوم بزرگ ارائه خواهد داد.ممکن است پزشک درمورد بیماران مبتلا به نازائی ازروش عکسبرداری هیستروسالینگوگرافی برای بررسی بازبودن لوله های رحمی وسالم بودن کاویته داخلی رحم استفاده کند.روش تشخیصی دقیقترازسونوگرافی،ازنظرتعیین محل وسایزتومور،MRIلگن می باشد.معمولا”درخواست آزمایشCBC میشود تاوضعیت بیمار از نظرخونریزی بیش از حدطبیعی(که از عوارض میوم است)بررسی گردد.

درمان میوم

روش درمانی منحصربه فرد به عنوان بهترین روش درمانی وجودندارد.درواقع روشهای درمانی متنوعی مطرح است که بسته به شرایط هرفرد متفاوت خواهدبود.

درمان انتظاری

بسیاری اززنانی که رحم میوماتو دارندهیچ نوع علامت و شکایتی مربوط به آن را عنوان نمی کنند.دراین صورت درمان انتظاری بهترین انتخاب است، زیرا فیبروم ها،خوش خیم هستند ومعمولا”رشدآهسته ای دارند ویااصلا” رشد نمی کنند وپس از شروع دوران یائسگی هم که سطح هورمونها پایین می آید،به تدریج کوچکتر می شوند.

درمان های دارویی

پزشک باکمک داروهامی تواند سیکل های عادت ماهیانه را نظم دهد وعلائمی نظیر خونریزی شدید،عادت ماهیانه و فشار لگن را بهبود ببخشد.داروها نمی توانندمیوم را ازبین ببرند،اما بعضی از داروها می توانندمیوم راکوچک کنند؛ازقبیل:GNRH آگوئیستها.این گروه داروها که درایران به نام “دکاپپتیل” و “دیفرلین” دردسترس اند،باکاهش سطح استروژن و پروژسترون وضعیت یائسگی موقت راایجاد می کنند.پس از قطع عادت ماهیانه، فیبرومها کوچک شده و کم خونی بهبود می یابد.این داروها را ممکن است پزشک قبل از جراحی برای کوچک کردن سایزمیوم،تجویزکند. عارضه شایع آن گرگرفتگی است.درمصرف طولانی مدت (بیشترازیکسال) استئوپروز یا پوکی استخوان بروز خواهد کرد.داروهای دیگر نظیر OCP(قرصهای ضدبارداری)جهت کنترل ونظم عادت ماهیانه موثراند.داروهاینظیرمفنامیک اسید که هورمونی نیستند درکاهش درد وخونریزی می توانند مفیدباشند.

روش های جراحی

جراحی هیسترکتومی به عنوان آخرین راه درمان درنظرگرفته می شود. خارج کردن کامل رحم برای آنهایی که خواهان فرزند دیگری نیستند ودرسنین بالاتر، می تواند روش مناسبی باشد.

میومکتومیبه روش خارج کردن میوم به تنهایی و باحفظ رحم گفته می شود.روش میومکتومی از راه شکم برای میومهایی که بزرگ و یاعمیق اند ولایه های داخل رحم را درگیرکرده اند،انجام می شود.میوم های کوچک وبا تعدادکم رامی توان با روشلاپاروسکوپی وبا برش کوچک شکمی خارج کرد.میوم های خیلی کوچک راکه داخل حفره رحم وجوددارد باروش جراحیهیستروسکوپی می توان خارج کرد.دراین روش جراح وسیلهء هیستروسکوپ را از طریق واژن وسرویکس وارد رحم می کند،درون رحم رامی بیند و میوم را باوسایل ظریفی بیرون می آورد.

درروش دیگری با کمک هیستروسکوپ اقدام به Endometrial Ablation می کنند. یعنی دیوارهء داخلی رحم رابااستفاده از “کوتر”ازبین می برند.دراین روش خونریزی مربوط به عادت ماهیانه متوقف شده و یا کاهش می یابد، ولی در سایزمیوم تغییری حاصل نخواهد شد. روشهای دیگری نظیرآمبولیزاسیون شریان رحمی وجوددارد.دراین شیوه، موادکوچکی توسط رادیولوژیست واردشریان رحمی می شود وباقطع جریان خون در میوم ها، رشدآنها متوقف شده و کوچک می شوند.این روش نیازبه برش جراحی ندارد،اما می تواندعوارضی نظیرازبین رفتن جریان خون تخمدانها ویا سایر ارگانهای لگن داشته باشد.

روش های جدید دیگری هم نظیر تخریب میوم باامواج اولتراسوند درفرکانس بالا، دردست بررسی و مطالعه می باشد./.