توصیه هایی که در مورد افزایش وزن در حاملگی

توصیه هایی که در مورد افزایش وزن در نیمه نخست قرن بیستم جنین توصیه میشود که میزان افزایش وزن دردوران حاملگی باید کمتر از ۹ کیلوگرم محدود شود به این منظور که این محدودیت از فشار خون حاملگی و افزایش وزن بیش از حد جنین جلوگیری میکند. بعدها این رویه تغییر کرده و سال ۱۹۷۰ زنان تشویق میشدند که حداقل ۱۲-۱۱ کیلوگرم افزایش وزن پیدا کنند. کم کم افزایش وزن در دوران حاملگی را براساس BMI قبل از حاملگی گروهبندی کردند.

برای زنان کم وزن (BMI کمتر از ۱۸٫۵) سیزده تا هجده کیلوگرم افزایش وزن در طول بارداری توصیه میشود که میانگین افزایش وزن در سه ماهههای دوم و سوم بارداری ۴۵۰ تا ۶۰۰ گرم هر هفته برای خانمهای کم وزن خواهد بود. برای خانمهایی با وزن طبیعی (۲۴٫۹-۱۸٫۵ BMI) محدوده وزن گیری ۱۶-۱۱ کیلوگرم در طول بارداری مناسب خواهد بود که این به معنی ۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم هر هفته در سه ماهههای دوم و سوم خواهد بود. خانمهای با اضافه وزن (۲۹٫۹ ۲۵ BMI) افزایش وزن ۱۱- ۷ کیلوگرم در طول بارداری توصیه میشود که این به معنی افزایش وزن ۳۰۰- ۲۰۰ گرم هر هفته در سه ماهه دوم و سوم میباشد. در خانمهای چاق ۶۳۰ BMI افزایش وزن بین ۹-۵ کیلوگرم در طول بارداری و افزایش وزن ۲۰۰ گرم وزن هر هفته سه ماهههای دوم و سوم توصیه میشود .

رعایت این توصیهها باعث میشود که افزایش وزن متناسب در زنان چاق ازپراکلامپس و افزایش وزن بیش از حد جنین و عوارض زایمان جلوگیری میکند و همچنین در خانمهای کم وزن نیز با افزایش وزن کافی در هنگام بارداری ازتولد نوزاد کم وزن و زایمان زودرس کاسته شده است. البته کمبود شدید تغذیه در مناطقی که به علت جنگ یا خشکسالی در معرض قحطی قرار داشته باعث عوارض شدید تری روی بارداری شده است.